Športové podujatia - www.a-com.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kamerové systémy
 

Kamerový systém a športové podujatia

 
 
 
 
 


SLOVENSKO - 1. novembra 2014 nadobudne účinnosť vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme. Vydalo ju Ministerstvo vnútra SR po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej vypracovanie vyplýva zo zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý ukladá povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Zákon nadobudol účinnosť
1. februára 2014 a nahradil predchádzajúci zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí. Zároveň ním bola zrušená dovtedajšia vyhláška o kamerovom zabezpečovacom systéme.

Dôvodom zriadenia kamerového zabezpečovacieho systému je snaha o zamedzenie prejavov diváckeho násilia, extrémizmu a vandalizmu na verejných športových
podujatiach. Záznamy vyhotovené kamerovým zabezpečovacím systémom je možné využiť na účely trestného, priestupkového, správneho, občianskeho alebo disciplinárneho konania.

Kamerový zabezpečovací systém tiež slúži na identifikáciu osôb, ktorým bola uložená sankcia v podobe zákazu účasti na verejných podujatiach, a na základe tejto identifikácie sa takejto osobe neumožní vstup na podujatie.

Kamerový zabezpečovací systém je povinný zriadiť organizátor rizikového podujatia pri vchodoch a východoch športového zariadenia a v jeho priestoroch. Povinný je ho zriadiť aj organizátor podujatia na futbalovom alebo hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, a ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu.

Kamerový zabezpečovací systém umožní v čase konania verejného športového podujatia nepretržité monitorovanie priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo
predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme. Skladá sa z identifikačného a monitorovacieho podsystému.

Kamery identifikačného podsystému sa umiestňujú pri vchodoch a podľa potreby aj v iných priestoroch športového zariadenia. Identifikačný podsystém slúži na snímanie osôb a ich porovnávanie s evidenciami informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach. Porovnávanie nasnímaných osôb bude vykonávané buď priamo identifikačným softvérovým podsystémom alebo manuálnym porovnávaním snímok osôb s evidenciami informačného systému. V prípade, že sa nasnímaná osoba nachádza v evidencii informačného systému, nebude jej umožnený vstup na športové podujatie.


Kamery monitorovacieho podsystému sa umiestňujú v priestoroch a pri východoch športového zariadenia. Monitorovací podsystém slúži na snímanie osôb a predmetov, uchovávanie záznamu z kamier a zároveň zobrazuje záznamy na zobrazovacom zariadení.

Kamerový systém nainštalovaný do 31. októbra 2014 musí spĺňať podmienky tejto vyhlášky najneskôr od 1. januára 2015.

Nová vyhláška v porovnaní so zrušenou vyhláškou zvýšila nároky na minimálne technické požiadavky systému. Zároveň umožnila aj manuálne porovnávanie snímok osôb s evidenciami informačného systému. Do vyhlášky bola vložená aj možnosť prepojenia snímky osoby s informáciami na vstupenke.

Priestupky podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí :

Od 1. februára 2014, kedy vstúpil do platnosti zákon o organizovaní verejných športových podujatí, do konca septembra zaznamenala polícia 70 priestupkov. Zatiaľ boli
udelené pokuty v sume celkom 3680 eur. Nie všetky priestupky sú už uzavreté. Najvyššiu pokutu - 400 eur dostal fanúšik , ktorý pod vplyvom alkoholu hodil na futbalovom zápase AS Trenčín – ŠK Slovan počas konania zápasu pivovú fľašu smerom na tribúnu fanúšikov. Následne vybehol k plotu, ktorý oddeľuje fanúšikov, a vulgárne ich urážal.
Medzi najčastejšie páchanými priestupkami v súvislosti s organizovaním verejných športových podujatí polícia eviduje prejavy sympatií k hnutiam, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd. Ďalej neuposlúchnutie príkazu policajta a verejné podnecovanie voči rómskej menšine.

Zdroj : Tlačový odbor KMV MVSR

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky